บริการที่ปรึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล 139 ระดับ 1 ให้บริการที่ปรึกษาสาขาต่าง ๆ เช่น

สาขาการเงิน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาการคมนาคมขนส่ง

สาขาการท่องเที่ยว

สาขาการวิจัยและประเมินผล

สาขาการบริการและพัฒนาองค์กร

สาขาเบ็ดเตล็ด

คณะฯ แบ่งงานวิชาการออกเป็น 5 ภาควิชา

ภาควิชาการบัญชี

ภาควิชาพาณิชยศาสตร์

ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาธนาคารและการเงิน

ภาควิชาการตลาด