อบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre–CIA) รุ่นที่ 28

วันที่ 28 มี.ค.-12 ก.ค. 2563 (เฉพาะ ส.-อา.) เวลา 9.00-16.00 น.

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ

52,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตร


1. Accounting , Financial and IT- Financial Accounting- Managerial Accounting- Financial Management- Information Technology

2. Business Management Skills- Strategic Management- Organizational behavior- Global Business Issue- Human Resource Management

3. Internal Audit Role in Governance, Risk & Control- Internal Audit Principles- Standard and Ethics- Enterprise Risk Management and CG- Control/Planning & Supervising

4. Conducting the Internal Audit Engagement- Audit Fieldwork- Sampling- Reporting- IT Audit

วิธีการสมัครและชำระเงิน