จัดอบรม IN-HOUSE

1. หลักสูตร Mini-MBA

ประมาณ 120 ชั่วโมงเป็นต้นไป ประกอบด้วยหัวข้อวิชาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งกำหนดชั่วโมงการบรรยายอย่างต่ำดังนี้

เศรษฐศาสตร์ (6 ชม.)

การเงิน (12 ชม.)

การบัญชี (9 ชม.)

การตลาด (15 ชม.)

สถิติ (3 ชม.)

พาณิชยศาสตร์ (51 ชม.)

เวลาที่เกินกว่า 96 ชั่วโมงที่กำหนดสามารถกำหนดหัวข้ออื่นใดได้ตามความเหมาะสม

2. หลักสูตร Micro-MBA

ประมาณ 60 ชั่วโมงเป็นต้นไป ประกอบด้วยหัวข้อวิชาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งกำหนดชั่วโมงการบรรยายอย่างต่ำดังนี้

เศรษฐศาสตร์ (3 ชม.)

การเงิน (6 ชม.)

การบัญชี (6 ชม.)

การตลาด (9 ชม.)

สถิติ (3 ชม.)

พาณิชยศาสตร์ (21 ชม.)

เวลาที่เกินกว่า 48 ชั่วโมงที่กำหนดสามารถกำหนดหัวข้ออื่นใดได้ตามความเหมาะสม