เสวนา Online สุดพิเศษ “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิตโควิด-19” โดย วิทยากรระดับประเทศ


Class 1 “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิตโควิด-19” โดย
 • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • คุณนวลพรรณ ล่ำซำ CEO เมืองไทยประกันภัย (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 44)
 • คุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO KBank (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 44)
 • ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร SENA Development (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 51)
 • ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM (Eng) (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 63)


Class 2 “Leadership in COVID Crisis Management” โดย
 • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (MBA จุฬาฯ)
 • คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(บัญชี จุฬาฯ รุ่น 41, MBA จุฬาฯ)
 • ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM (Eng) (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 63)


Class 3 “Changes in Covid-19 Crisis” โดย
 • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (Ex-MBA จุฬาฯ รุ่น 25)
 • คุณวิชัย กุลสมภพ President Saha Pathana Inter-Holding (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 55)
 • ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM (Eng) (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 63)


Class 4 “รวมพลัง SME ขยี้โควิด-19” โดย
 • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • คุณกันต์ กันตถาวร นักแสดงและผู้บริหารรุ่นใหม่ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 64)
 • คุณจรัญพจน์ รุจิราโสภณ CEO (Processed Foods & Support Function) ส.ขอนแก่น (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 64)
 • คุณอาริยะ คำพิโล CEO Jones’ Salad (Mini MBA จุฬาฯ)
 • ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM (Eng) (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 63)


Class 5 “Digital ยาพิชิตโควิด SME” โดย
 • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล CEO, 2 3 Perspective และผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 64)
 • คุณสุนาถ ธนสารอักษร CEO Rabbit Digital Group (ป.โท การตลาด จุฬาฯ รุ่น 5)
 • ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM (Eng) (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 63)


Class 6 “Smart Money From Home” ( เอกสารประกอบบรรยาย) โดย
 • รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะบัญชี จุฬาฯ
 • ผศ.ดร.คณิศร์ แสงโชติ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะบัญชี จุฬาฯ
 • ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะบัญชี จุฬาฯ


Class 7 “Quick Marketing Tips พิชิตโควิด-19” โดย
 • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะบัญชี จุฬาฯ
 • อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM (Eng) (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 63)
 • ดำเนินรายการโดย คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัลย ผู้ประกาศข่าว TNN16 (ป.โท การตลาด จุฬาฯ รุ่น 8)


Class 8 “Management in Covid-19 Crisis” โดย
 • รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • คุณชฎาทิพ จูตระกูล CEO เครือสยามพิวรรธน์: ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ ฯลฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 40)
 • คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ CEO เครือเบทาโกร (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 42)
 • ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร MBM (Eng) (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 63)


Class 9 “Biz Turnaround with Smart Audit” โดย
 • รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 40)
 • คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ CEO KPMG Thailand (Ex-MBA จุฬาฯ รุ่น 18)
 • คุณรุทร เชาวนะกวี Country Managing Partner EY Office Limited (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 35)
 • รศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 52)


Class 10 “Data Accounting for Enhancing Biz Growth - พลิกบัญชีข้อมูล เพิ่มพูนพลังธุรกิจ” โดย
 • รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 40)
 • คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา Corporate Accounting Director The Siam Cement Plc Managing Director SCG Accounting Service (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 43)
 • คุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล Head of People and Business Development Corporate Accounting Office The Siam Cement Plc (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)
 • ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ