เตรียมความพร้อมธุรกิจหลังโควิด-19

ท่านที่มีคำถามอยู่ในใจ
"สินค้าเราต้องปรับอย่างไรถึงจะอยู่รอดหลังโควิด-19?"
"ถ้าเราลดค่าใช้จ่าย หรือรายได้เราลดลงจะส่งผลกระทบกับตัวเลขในบัญชีของเราอย่างไร"
"เราต้องปรับการผลิต ลดคน บริหารวัตถุดิบ สต๊อกสินค้าอย่างไรดี จัดส่งสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุด"
"เราต้องปรับการทำภาษีอย่างไรบ้าง"

คำถามข้างต้นจะมีคำตอบให้กับท่าน เราได้มีโครงการอบรม "เตรียมความพร้อมธุรกิจหลังโควิด-19" อบรม 4 ครั้ง เช้าวันเสาร์ตลอดเดือนกันยายน ได้เรียนทั้งหลักการที่สำคัญ การปรับตัวหลังโควิด-19 โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ คณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำถามข้างต้นจะมีคำตอบให้กับท่าน เราได้มีโครงการอบรม "เตรียมความพร้อมธุรกิจหลังโควิด-19" อบรม 4 ครั้ง เช้าวันเสาร์ตลอดเดือนกันยายน ได้เรียนทั้งหลักการที่สำคัญ การปรับตัวหลังโควิด-19 โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ คณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

"กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคหลังโควิด -19" โดย
- รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ หัวหน้าภาควิชาการตลาด ประธานหลักสูตร MBM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

"การบัญชีเพื่อการบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน" โดย
- ผศ.ดร.สันกฤต วิจิตรเลขการ อาจารย์ภาควิชาการบัญชี ประธานหลักสูตร บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

"การผลิตและการดำเนินงาน Logistics และ Supply Chain" โดย
- รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

"กฎหมายและภาษี" โดย
- คุณจรัญญา แสงสุขดี ผู้ชำนาญการด้านภาษี ทั้งภาษีธุรกิจและภาษีส่วนบุคคล