บริการจัดอบรมและที่ปรึกษาสำหรับองค์กร

บริการจัดอบรม Customized Executive In-House Training Program

ให้บริการออกแบบและดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรต่าง ๆ สามารถออกแบบหลักสูตรให้มีความเหมาะสม เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจทั้งหมดรวมถึงด้านการพัฒนาตนเองให้กับผู้เข้าอบรมทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานขององค์กร

เนื้อหาหลากหลาย

Accounting Management
Financial Management & Economics Knowledge
Strategic Management
Innovation & Business Development
Modern Marketing Management
Human Resource Management
Leadership & Self Development
Operation Management
Risk Management
Data Management
Business Simulation
Project Management

จัดได้ตามความต้องการ

สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการจัดได้เพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุดและจัดทำเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการจัดแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความต้องการ

Micro MBA
30 - 60 ชั่วโมง
Management Development Program
60 - 80 ชั่วโมง
Mini MBA
80 - 120 ชั่วโมง+

บริการจัดอบรม Topic-Focused Program

ให้บริการออกแบบและดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้นในรูปแบบ Topic-Focused Program เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเนื้อหาเฉพาะด้าน มีความเข้มข้นและเจาะลึกในด้านนั้นๆ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกศาสตร์ของการบริหารธุรกิจ ทั้งทางด้าน การบัญชี การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล ภาวะผู้นำ การตลาด การเงิน การจัดการข้อมูล เป็นต้น วิทยากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงจากทุกภาควิชาของคณะฯ ที่ครอบคลุมความรู้ทุกด้านในการบริหารธุรกิจ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ภาพบรรยากาศ

บริการที่ปรึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล 139 ระดับ 1 ให้บริการที่ปรึกษาสาขาต่าง ๆ เช่น
การจัดการด้านกลยุทธ์
การบริหารจัดการทางด้านการบัญชี
การพัฒนาและควบคุมการตรวจสอบภายใน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการทางด้านการเงินการลงทุน
การตลาดและการสร้างแบรนด์
การจัดการทางด้านข้อมูล
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กรที่เคยรับบริการที่ปรึกษา
CBS Academy คณะบัญชีฯ จุฬาฯ
อาคารไชยยศสมบัติ 2 ชั้นล่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อเรา

  02-218-5958

  02-218-5701

  cbsacademy@cbs.chula.ac.th

ติดตามเรา

© 2023 ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล